ประกาศจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2565

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาแขวนทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมาร์ททีวีสําหรับติดตั้งในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มขัดจราจร ของลูกเสือจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองนํ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน สําหรับตกแต่งอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-๑๙ Antigen Detection Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:; ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป All-in-one และปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข และหมึกพิมพ์สําเนา สําหรับถ่ายสําเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมบํารุงรถตู้โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้สําหรับเทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอแพด ใช้สําหรับการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ห้องประชุมเพชรละครวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข และหมึกพิมพ์สําเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลําโพง ไมค์ลอย และขาไมค์ งานโสตทัศนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเพชรละครวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

:: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

:: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

;: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทําชุดอาหารเบรคสําหรับงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับถมหน้าดินบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนอักษรติดผนังบนหอประชุมกิจจารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้ใส่เอกสาร ชั้นวางหนังสือ และกรุตู้โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตู หน้าต่าง และกระจกช่องแสง ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล (อาคารประถมผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ดินขอบสระนํ้าและบริเวณโรงเรียน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากรุผนังเวที คาน และโต๊ะ ห้องประชุมเพชรละครวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําโต๊ะประชุม ห้องประชุมเพชรละครวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง