สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

ปีงบประมาณ 2566