รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565