ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเพชรละครวิทยา ก่อตั้งขึ้นจากการริเริ่มของพระครูสุนทรกิจจารักษ์ (หลวงพ่อประพันธ์) ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเพชรละครวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในตำบลเพชรละคร 

       เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2519 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2535 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน