ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1067380609

รหัส Smis 8 หลัก :  67032011

รหัส Obec 6 หลัก :  380609

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เพชรละครวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Phetlakornwittaya

ที่อยู่ :  หมู่ที่   8   บ้านท่าเสา

ตำบล :  เพชรละคร

อำเภอ :  หนองไผ่

จังหวัด :  เพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ :  67140

โทรศัพท์ :  056-927133

โทรสาร :  056-927132

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  16 มิถุนายน 2519

อีเมล์ :  phetlakornwittaya@gmail.com

เว็บไซต์ :  http://www.phetlakorn.ac.th

  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.) 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตหนองไผ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เพชรละคร

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     70 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     12 กม.


ปรัชญาโรงเรียน

  "นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา"  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี


  อัตลักษณ์

  "ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน"


  เอกลักษณ์

  "มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี"