วิสัยทัศน์

โรงเรียนดี มีคุณภาพ ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา บุคลากร และผู้เรียน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเข้มแข็งทางการเรียนรู้

3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

4. พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการของชุมชน

5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้นําทางวิชาการ

6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษา บุคลากร และผู้เรียน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเข้มแข็งทางการเรียนรู้

3. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะตามความต้องการของชุมชน

5. ครูและบุคลากรมีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้นําทางวิชาการ

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย

7. ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมและมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเข้มแข็งทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในสถานศึกษาเพื่อเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการปฏิบัติตนตามวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 5. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21