ข้อมูลผู้บริหาร

นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

      ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี :: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

      ปริญญาโท :: การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยนเรศวร


       ประวัติการทำงาน

       - รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 

       - รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

       - รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

       - ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม 

       - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา 

       ติดต่อ

       โทรศัพท์ : 096-6625-364 

       อีเมล์ : pongpu01@gmail.com 

นางสาวศศิมา  นามวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

       ประวัติการศึกษา

        พ.ศ. 2543 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนหนองไผ่

        พ.ศ. 2546 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนหนองไผ่

        พ.ศ. 2552 : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา

        พ.ศ. 2554 : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยนเรศวร


      ประวัติการทำงาน

      26 ต.ค. 2558 - 3 ก.ย. 2562    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

                                                       โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

      4 ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                       โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

       ติดต่อ

       โทรศัพท์ : 065-235-1699

       อีเมล์ : sasima.nam@phetlakorn.ac.th