ข้อมูลผู้บริหาร

นายสุวรรณชัย  พรหมศร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

      ประวัติการศึกษา

      พ.ศ. 2528  : ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง) 

      พ.ศ. 2537 : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)

      พ.ศ. 2540 : การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)   


       ประวัติการทำงาน

       8 ม.ค. 2551 - 14 พ.ย. 2554      ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ 

                                                        โรงเรียนบ้านวังก้นหวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  

      15 พ.ย. 2554 - 14 ก.พ. 2557    ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                       โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

      15 ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน            ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                      โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

       ติดต่อ

       โทรศัพท์ : 088-282-4496

       อีเมล์ : krusuwanchai@phetlakorn.ac.th

นางสาวศศิมา  นามวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

       ประวัติการศึกษา

        พ.ศ. 2543 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

        พ.ศ. 2546 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

      พ.ศ. 2552 : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

      พ.ศ. 2554 : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   


      ประวัติการทำงาน

      26 ต.ค. 2558 - 3 ก.ย. 2562    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

                                                       โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

      4 ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                                                       โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

       ติดต่อ

       โทรศัพท์ : 065-235-1699

       อีเมล์ : sasima.nam@phetlakorn.ac.th