ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววิไลพร  แถวภาพ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายอนุชิต  มานะพระ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายสรสิช  หงษา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายพินิตย์  มาตรามูล

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสนอง  คำภู

แม่บ้าน