กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสมพร  แซ่จัง

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศุภศิษฏ์  พันธุ์มาก
ค.บ. (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)