กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกุลยา  อินพร

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางสาวกุลธิดา  พัติบูรณ์
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
กศ.บ (สังคมศึกษา)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางสาวอาลิตา  สุทธิศักดิ์
บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)


นางรัตนาวลี  เชียงเลี่ยงกูล
ค.บ. (พระพุทธศาสนาศึกษา)