กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
กศ.บ (สังคมศึกษา)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางกุลยา  อินพร

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)


นางหนูพิศ  ถิ่นทัพไทย
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางสาวกุลธิดา  พัติบูรณ์
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นางรัตนาวลี  เชียงเลี่ยงกูล
ค.บ. (พระพุทธศาสนาศึกษา)