กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิษณุ  ทองจันทร์

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นางสาวพรรนภา  ประดับเชื้อ
ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร)

นางสาวพิชชาพร  ตันตระกูล
กศ.บ. (การสอนศิลปะ)