กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจรัญญา    อ่างคำ
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

นางสาวอวิกา  ดิษฐ์สันเทียะ

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายไสว เอี่ยมเมี้ยน
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

นางสาวนันท์ชรพร   เสวิสิทธิ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวไอรดา  โหราศาสตร์

ค.บ. (ภาษาหลี)