ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ข้อมูลครู/บุคลากร รวมทั้งหมด  42  คน เป็นข้าราชการครู 35 คน  และลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน  

ดูรายละเอียดเพิ่ม :: จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ