ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเพชรละครวิทยา

จำนวน ชาย 24   คน หญิง 26  คน รวมทั้งหมด 36  คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ