กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

:: พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

:: พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

:: พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 

:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 

:: พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

:: พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

:: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

:: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

:: พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยะฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

:: คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579