ประกาศจัดซื้อ

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ระบบประปาโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข และหมึกพิมพ์สําเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบและไวเมช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

::  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและหมึกสําเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อัพเกรดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศจัดจ้าง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําป้ายโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่ดินบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเทคอนกรีตถนนบริเวณโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอัปเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหารนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหารกลางวันยุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบํารุงรถโดยสารของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

:: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)