การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

OIT1 โครงสร้าง

ลิงก์ :: โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ลิงก์ :: ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3 อำนาจหน้าที่

ลิงก์ :: อำนาจหน้าที่

OIT4 ข้อมูลการติดต่อ

ลิงก์ :: ข้อมูลการติดต่อ

OIT5 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บไซต์หลัก www.phetlakorn.ac.th  

หรือลิงก์ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT6 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิงก์ :: Q&A (คำถาม/คำตอบ)

OIT7 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิงก์ :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพชรละครวิทยา

OIT8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

ลิงก์ :: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

OIT9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

ลิงก์ :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

OIT10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

ลิงก์ :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OIT11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 

ลิงก์ ::   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

OIT12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ลิงก์ ::  สถิติการให้บริการ

OIT13 E-Service

เมนู E-Service ลิงก์ :: หน้าแรก

หรือ ลิงก์ :: E-Service 

OIT14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ลิงก์ ::  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

OIT15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิงก์ ::  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ลิงก์ ::  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ลิงก์ ::  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

OIT18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลิงก์ ::  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

OIT19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิงก์ ::  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OIT20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลิงก์ ::  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

OIT21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ลิงก์ ::  การขับเคลื่อนจริยธรรม

OIT22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลิงก์ ::  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีลิงค์ที่เมนูระบบ E-Service หน้าหลักแถบเมนูหลักด้านบน 

ลิงก์ ::  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิงก์ ::  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิงก์ ::  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      OIT26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ลิงก์ ::  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 ลิงก์ ::  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

OIT28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

 ลิงก์ ::  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

OIT29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

 ลิงก์ ::  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

 OIT30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

ลิงก์ ::  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 OIT31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

ลิงก์ ::  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

 OIT32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิงก์ ::  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 OIT33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ลิงก์ ::  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 OIT34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิงก์ ::  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 OIT35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ลิงก์ ::  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน