รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ

ของโรงเรียนเพชรละครวิทยา  พ.ศ. 2566