การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

OIT1 โครงสร้าง

ลิ้งก์ :: 

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: 

OIT3 อำนาจหน้าที่

ลิ้งก์ :: 

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: 

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ลิ้งก์ :: 

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งก์ :: 

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บไซต์หลัก www.phetlakorn.ac.th

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิ้งก์ :: 

OIT9 Social Network

ลิ้งก์ ::  Facebook โรงเรียนเพชรละครวิทยา อยู่หน้าแรก www.phetlakorn.ac.th

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: 

OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลิ้งก์ :: 

OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิ้งก์ :: 

OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลิ้งก์ :: 

OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลิ้งก์ :: 

OIT17 E-Service

เมนู E-Service หน้าแรก

หรือ ลิ้งก์ :: 

OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: 

OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ :: 

OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ :: 

OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลิ้งก์ :: 

OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ :: 

OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ :: 

OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งก์ :: 

OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีลิ้งค์ที่เมนูระบบ E-Service หน้าหลักแถบเมนูหลักด้านบน ลิ้งก์ :: 

OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. แบบฟอร์มบันทึกการรับฟังความคิดเห็น ลิ้งก์ :: 

2. ช่องทางติดต่อ facebook หน้าเว็บไซต์โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิ้งก์ :: 

OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: 

OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: 

OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลิ้งก์ :: 

OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลิ้งก์ :: 

OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิ้งก์ :: 

OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: 

OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ :: 

OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: 

OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ ::