การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

OIT1 โครงสร้าง

ลิ้งก์ :: โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3 อำนาจหน้าที่

ลิ้งก์ :: อำนาจหน้าที่

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพชรละครวิทยา

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ลิ้งก์ :: ข้อมูลการติดต่อ

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งก์ :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บไซต์หลัก www.phetlakorn.ac.th  

หรือลิงก์ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิ้งก์ :: Q&A (คำถาม/คำตอบ)

OIT9 Social Network

ลิ้งก์ ::  Facebook โรงเรียนเพชรละครวิทยา อยู่หน้าแรก www.phetlakorn.ac.th

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิ้งก์ ::  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

OIT11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ ::  แผนดำเนินงานประจำปี

OIT12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ ::  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลิ้งก์ ::  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OIT15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิ้งก์ ::   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลิ้งก์ ::  สถิติการให้บริการ

OIT17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

OIT18 E-Service

เมนู E-Service ลิ้งก์ :: หน้าแรก

หรือ ลิ้งก์ :: E-Service 

OIT19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ ::  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ ::  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลิ้งก์ ::  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

OIT23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OIT27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งก์ ::  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีลิ้งค์ที่เมนูระบบ E-Service หน้าหลักแถบเมนูหลักด้านบน 

ลิ้งก์ ::  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิ้งก์ ::  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิ้งก์ ::  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  OIT31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ลิ้งก์ ::  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 ลิ้งก์ ::  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

OIT33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

 ลิ้งก์ ::  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

OIT34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิ้งก์ ::  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งก์ ::  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิ้งก์ ::  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ ::  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

OIT39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลิ้งก์ ::  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

OIT40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ลิ้งก์ ::  การขับเคลื่อนจริยธรรม

OIT41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลิ้งก์ ::  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ ::  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ ::  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน