การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

OIT1 โครงสร้าง

ลิ้งก์ ::  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ลิ้งก์ ::  ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3 อำนาจหน้าที่

ลิ้งก์ :: อำนาจหน้าที่

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิ้งก์ ::  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพชรละครวิทยา

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ลิ้งก์ ::  ข้อมูลการติดต่อ

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งก์ ::  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บไซต์หลัก www.phetlakorn.ac.th  

หรือลิงก์ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิ้งก์ :: Q&A (คำถาม/คำตอบ)

OIT9 Social Network

ลิ้งก์ ::  Facebook โรงเรียนเพชรละครวิทยา อยู่หน้าแรก www.phetlakorn.ac.th

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ ::  แผนดำเนินงานประจำปี

OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ ::  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลิ้งก์ ::  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิ้งก์ ::   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลิ้งก์ ::  สถิติการให้บริการ

OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

OIT17 E-Service

เมนู E-Service ลิ้งก์ :: หน้าแรก

หรือ ลิ้งก์ :: E-Service 

OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ ::  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ ::  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ ::  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ ::  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลิ้งก์ ::  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ ::  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิ้งก์ ::  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งก์ ::  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. แบบฟอร์มบันทึกการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ที่หน้าระบบ E-Service หรือลิ้งก์ :: ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ช่องทางติดต่อ facebook หน้าเว็บไซต์โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิ้งก์ ::  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. แบบฟอร์มบันทึกการรับฟังความคิดเห็น ลิ้งก์ :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2. ช่องทางติดต่อ facebook หน้าเว็บไซต์โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิ้งก์ ::  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลิ้งก์ :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลิ้งก์ :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิ้งก์ :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน