การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

OIT1 โครงสร้าง

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/wisay-thasn-prachya

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/khxmul-phu-brihar

OIT3 อำนาจหน้าที่

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit3-xanac-hnathi

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit4-phaen-yuththsastr-hrux-phaen-phathna-hnwy-ngan

OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/khxmul-kar-tidtx

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit6-kdhmay-thi-keiywkhxng

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าเว็บไซต์หลัก www.phetlakorn.ac.th

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/khatham-kha-txb-question-answer-1

OIT9 Social Network

ลิ้งก์ ::  Facebook โรงเรียนเพชรละครวิทยา อยู่หน้าแรก www.phetlakorn.ac.th

facebook ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit10-phaen-danein-ngan-praca-pi

OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit11-rayngan-kar-kakab-tidtam-kar-danein-ngan-praca-pi-rxb-6-deuxn

OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit12-rayngan-phl-kar-danein-ngan-praca-pi

OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit13-khumux-hrux-matrthan-kar-ptibati-ngan

OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit14-khumux-hrux-matrthan-kar-hi-brikar

OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit15-khxmul-cheing-sthiti-kar-hi-brikar

OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit16-rayngan-phl-kar-sarwc-khwam-phung-phxci-kar-hi-brikar

OIT17 E-Service

เมนู E-Service หน้าแรก

หรือ ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/rabb-e-service

OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit18-phaenkar-chi-cay-ngb-praman-praca-pi

OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit19-rayngan-kar-kakab-tidtam-kar-chi-cay-ngb-praman-praca-pi-rxb-6-deuxn

OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit20-rayngan-phl-kar-chi-cay-ngb-praman-praca-pi

OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit21-phaenkar-cad-sux-cad-cang-hrux-phaenkar-cadha-phasdu

OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit22-prakas-tang-keiyw-kab-kar-cad-sux-cad-cang-hrux-kar-cadha-phasdu

OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit23-srup-phl-kar-cad-sux-cad-cang-hrux-kar-cadha-phasdu-ray-deuxn

OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit24-rayngan-phl-kar-cad-sux-cad-cang-hrux-kar-cadha-phasdu-praca-pi

OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit25-nyobay-kar-brihar-thraphyakr-bukhkhl

OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit26-kar-danein-kar-tam-nyobay-kar-brihar-thraphyakr-bukhkhl

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit27-hlak-kenth-kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl

OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit28-rayngan-phl-kar-brihar-laea-phathna-thraphyakr-bukhkhl-praca-pi

OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit29-naew-ptibati-kar-cadkar-reuxng-rxng-reiyn-kar-thucrit-laea-praphvti-mi-chxb

OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีลิ้งค์ที่เมนูระบบ E-Service 

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/rabb-rabkha-rxng-reiyn 

OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit31-khxmul-cheing-sthiti-reuxng-rxng-reiyn-kar-thucrit-laea-praphvti-mi-chxb-praca-pi

OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. แบบฟอร์มบันทึกการรับฟังความคิดเห็น ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit32-chxng-thangkar-rab-fang-khwam-khid-hen

2. ช่องทางติดต่อ facebook หน้าเว็บไซต์โรงเรียนเพชรละครวิทยา

ลิ้งก์ :: https://www.facebook.com/phetlakornwittaya

OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit33-kar-peid-xokas-hi-keid-kar-mi-swn-rwm

OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit34-cetcanng-sucrit-khxng-phu-brihar

OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit35-kar-mi-swn-rwm-khxng-phu-brihar

OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit36-kar-pramein-khwam-seiyng-kar-thucrit-praca-pi

OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit37-kar-danein-kar-pheux-cadkar-khwam-seiyng-kar-thucrit

OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit38-kar-serim-srang-wathnthrrm-xngkhkr

OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit39-phaen-ptibati-kar-pxngkan-kar-thucrit

OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit40-rayngan-kar-kakab-tidtam-kar-danein-kar-pxngkan-kar-thucrit-praca-pi-rxb-6-deuxn

OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit41-rayngan-phl-kar-danein-kar-pxngkan-kar-thucrit-praca-pi

OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit42-matrkar-sng-serim-khunthrrm-laea-khwam-porngsi-phayni-hnwy-ngan

OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลิ้งก์ :: https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit43-kar-danein-kar-tam-matrkar-sng-serim-khunthrrm-laea-khwam-porngsi-phayni-hnwy-ngan