ข่าวประชาสัมพันธ์


https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/oit32-chxng-thangkar-rab-fang-khwam-khid-hen
https://sites.google.com/a/phetlakorn.ac.th/phetlakornwitthaya/rabb-rabkha-rxng-reiyn
ตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

ประกาศโรงเรียนเพชรละครวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 . ไม่เว้นวันหยุด

หลักฐานการสมัครนักเรียน
1) ใบสมัคร
2) สําเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดาผู้ให้กําเกิด มารดาผู้ให้กําเนิด อย่างละ 1 ฉบับ
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของนักเรียน บิดาผู้ให้กําเนิด มารดาผู้ให้กําเนิด อย่างละ 1 ฉบับ
4) หลักฐานการจบการศึกษา
กรณีสมัครเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใช้หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยผู้บริหารโรงเรียน รับรอง
กรณีสมัครเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใช้หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่ากําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยผู้บริหารโรงเรียน รับรอง
5) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 ใบ
6) หากไม่มีเอกสารของบิดาและมารดาผู้ให้กําเนิด ให้ใช้ใบสูติบัตรนักเรียนแทนได้

แจ้งลิงก์เข้าห้องเรียน CLASSROOM

   แจ้งประกาศลิงก์ห้องเรียน CLASSROOM ให้นักเรียนเลือกวิชาที่เรียน ตามลิงก์ในประกาศ หรือนำรหัสไปกรอกเพื่อเข้าชั้นเรียน ดูได้ที่ลิงก์นี้==>>
ห้องเรียน CLASSROOM


ดาวน์โหลดแบบคัดกรองโควิด-19  ที่นี่ ==>> 
แบบคัดกรองโควิด-19


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างข่าวการศึกษาครูบ้านนอกดอดคอม


ผู้บริหารสถานศึกษานายสุวรรณชัย  พรหมศร
ผู้อำนวยโรงเรียนเพชรละครวิทยานางสาวศศิมา  นามวงษ์
รองผู้อำนวยโรงเรียนเพชรละครวิทยา

เว็บไซต์คุณครู


สื่อและสาระการเรียนรู้

https://contentcenter.obec.go.th/
https://www.dltv.ac.th/
https://www.starfishlabz.com/
https://inskru.com/

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์