คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน(Application)สนับสนุนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่