กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอุดมพร ยอดบุตรดี

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิพล  แขวงแข่งขัน

กศ.บ. (พลศึกษา) 

นายสนิท  อุชะชา

ศศ.บ.  (พลศึกษา) 

นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญญาวงค์
ค.บ.(พลศึกษา)