กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชนี  มากแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วท.บ.(ศษ.)  ชีววิทยา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายบุญเลิศ  มาอยู่วัง

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นายยงยุทธ  ปันนา

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)นายบุญมี  มุคสิงห์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วทม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นางสาวสุนิศา อุดมเดช

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นางเนตรนภา  หน่อนาง

วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)


นางโสมศิริ  รอนยุทธ

ค.บ. (เคมี)นางสาวพัชราภรณ์  อาสว่าง
วท.บ. (เคมี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)นางสาวกัญญาลักษณ์ เรืองฤทธิ์
ศษ.บ. (ฟิสิกส์)