กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเจษฏาพร  ทองโคตร

ค.บ.  (ภาษาไทย)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพรัตน์ รองหมื่น
กศ.บ. ( ภาษาไทย),นศ.บ., ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นางศิริกาญจน์   กองกี

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

นางศิริเพ็ญ  เชษฐ์วิสุต
ศศ.บ. (ภาษาไทย)