กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชรี  สิทธิโชคเจริญดี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายจักรกฤษ  สมศักดิ์ดี

ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

นายศุภกิจ  ถือศีล
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

นางสาวปทุมมา  อยู่สอน

ค.บ. (คณิตศาสตร์)