ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนเพชรละครวิทยา ก่อตั้งขึ้นจากการริเริ่มของพระครูสุนทรกิจจารักษ์(หลวงพ่อประพันธ์) ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเพชรละครวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในตำบลเพชรละคร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2519 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2535 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน