ผลงานทางวิชาการ

 ที่ หัวข้อผลงานทางวิชาการหมวด วันที่ลงประกาศ
1ชุดกิจกรรมชีววิทยาโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง  ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ชุดที่ 1  การรับรู้และการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตนวัตกรรมทางการศึกษา20 /ก.พ./2560
2รายงานการใช้ชุดกิจกรรมชีววิทยาโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   งานวิจัยทางการศึกษา20 /ก.พ./2560

3แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นวัตกรรมทางการศึกษา14 /ก.พ./2560
4เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดพระธรรม ชุดที่ 1 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (สังฆคุณ)นวัตกรรมทางการศึกษา14 /ก.พ./2560