ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาโรงเรียน

  "นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา"  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี

  อัตลักษณ์
  "ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน"

  เอกลักษณ์
  "มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2557

   พันธกิจ

1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ

2.พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

3.ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆเพื่อการสื่อสาร

4.ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำโครงงานและสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและสังคมโลก

5.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การผลิตนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์

6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองดีและรู้ในสภาวการณ์ของโลก

7.ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเรียมประเพณีไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ

8.ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองและสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

9.ส่งเสริมให้มีการนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและใช้ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพการศึกษา

10.พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

11.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ

12.ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝนการดำรงชีวิต

13.ส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี


เป้าประสงค์