กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์