กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

:: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

:: ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

:: ว 5333 แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

:: ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

:: ว 10 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงาน

:: ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: ว 627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานวินัย