อำนาจหน้าที่

    โรงเรียนเพชรละครวิทยาเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

บทบาทหน้าที่