วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์   มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐานสากล

3. พัฒนาสู่องค์กรที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพในการ จัดการเรียนการสอน

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอน มาตรฐานสากล

3. เป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

5. ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

4. พัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

5. พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

6. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน  และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจหลักสูตรของสถานศึกษา

2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถสื่อสาร 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

3. ร้อยละของผู้เรียนจบหลักสูตรและมีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนวิชา IS1 IS2 lS3

5. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น  

6. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

7. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามาตรฐานวิชาชีพ

8. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  

9. ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

10.ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

11.ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

สมรรถนะหลัก                    

ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการเน้นการบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล นักเรียนเป็นคนดีมี คุณธรรม

ค่านิยม     มุ่งมั่นในงาน ประสานความร่วมมือ นับถือผู้อาวุโส