ที่ตั้งโรงเรียนตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380609
รหัส Smis 8 หลัก :
  67032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  380609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพชรละครวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phetlakornwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  เพชรละคร
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-927133
โทรสาร :
  056-927132
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  phetlakorn@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00:06 น.)


                                            แผนที่พิกัดโรงเรียน

โรงเรียนเพชรละครวิทยา