ข้อมูลผู้บริหาร


นายสุวรรณชัย  พรหมศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา

        ประวัติการศึกษา

        พ.ศ. 2528  : ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง) 
      พ.ศ. 2537 : 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
      พ.ศ. 2540 : การศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)   

        ประวัติการทำงาน

        8 ม.ค. 2551 - 14 พ.ย. 2554      ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ 
                                                โรงเรียนบ้านวังก้นหวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2  
      15 พ.ย. 2554 - 14 ก.พ. 2557    ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                                                โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
      15 ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน            ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                                                โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
       ติดต่อ
       โทรศัพท์ : 088-282-4496
       อีเมล์ : krusuwanchai@phetlakorn.ac.th


นางสาวศศิมา  นามวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา

        ประวัติการศึกษา

        พ.ศ. 2543 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
        พ.ศ. 2546 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
      พ.ศ. 2552 : ครุ
ศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
      พ.ศ. 2554 : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   

        ประวัติการทำงาน

      26 ต.ค. 2558 - ก.ย. 2562    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
                                              โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
      ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                                              โรงเรียนเพชรละครวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
       ติดต่อ
       โทรศัพท์ : 065-235-1699
       อีเมล์ : sasima.nam@phetlakorn.ac.th