ข้อมูลนักเรียน

 
ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

77

65

142

4

มัธยมศึกษาปีที่ 2

66

54

120

4

มัธยมศึกษาปีที่ 3

57

65

122

4

รวมมัธยมต้น

200

184

384

12

มัธยมศึกษาปีที่ 4

40

57

97

3

มัธยมศึกษาปีที่ 5

48

91

139

4

มัธยมศึกษาปีที่ 6

25

50

75

3

รวมมัธยมปลาย

113

198

311

0

รวมทั้งหมด

313

382

695

12

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565