ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนเพชรละครวิทยา

จำนวน ชาย  19   คน หญิง 26  คน รวมทั้งหมด 45  คน

 

ที่

ชื่อ-สกุล/

ตำแหน่ง

 

1


นายสุวรรณชัย พรหมศร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

2


นางสาวศศิมา นามวงษ์


รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

3


นางโสมศิริ รอนยุทธ


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

4


นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทย


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

5


นางสาวอวิกา ดิษฐ์สันเทียะ


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

6


นางสาวสมพร แซ่จัง


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

 

7


นายสิทธิพล แขวงแข่งขัน


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

8


นางกุลยา อินพร


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

9


นายนพพร กองแก้ว


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

 

10


นางเจษฎาพร ทองโคตร


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

11


นางรัชนี มากแก้ว


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

12


นายบุญเลิศ มาอยู่วัง


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

13


นางเนตรนภา หน่อนาง


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

14


นายสนิท อุชะชา


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

15


นางสาวสุนิศา อุดมเดช


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

16


นายอุดมพร ยอดบุตรดี


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

17


นางสาวดาวประกาย ตาลสุก


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

18


นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

19


นางพัชรี สิทธิโชคเจริญดี


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

20


นายวิษณุ ทองจันทร์


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

21


นายบุญมี มุคสิงห์


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

22


นายฐกฤตธรณ์ สัมลี


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

23


นายยงยุทธ ปันนา


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

24


นางสาวจรัญญา อ่างคำ


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

25


นายนพรัตน์ รองหมื่น


ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

26


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญญาวงค์


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

 

27


นายไสว เอี่ยมเมี้ยน


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

28


นางสาวนันท์ชรพร เสวิสิทธิ์


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

29


นายพานิตย์ ธรรมเนียม


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

30


นางสาวพัชราภรณ์ อาสว่าง


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

31


นายวรทัศน์ สิงห์อำพล


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

32


นางศิริกาญจน์ กองกี


ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

 

33


นางสาวอาลิตา สุทธิศักดิ์


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

34


นางสาวพิชชาพร ตันตระกูล


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

35


นางสาวพรรนภา ประดับเชื้อ


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

36


นายจักรกฤษ สมศักดิ์ดี


ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

37


นางสาวกัญญาลักษณ์ เรืองฤทธิ์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

38


นางสาวเกวลี มีวงค์


ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

39


นายสามารถ บุตรฉิม


ช่างไฟฟ้า

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

40


นางสาววิไลพร แถวภาพ


ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

41


นางสาวฉัตรกมล จันทร์เยี่ยม


ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

 

42


นายวิฑูรย์  ชางวงค์ศรี


นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

43


นายอนุชิต มานะพระ


นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

44


นายสรสิช หงษา


นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : -

 

45


นางสนอง คำภู


แม่บ้าน

กลุ่มสาระ ฯ : -